Volební program

politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) 

pro volby do Zastupitelstva města Jirkova

Volíme 5. a 6. října 2018

Vážení občané,

následující volební program našeho hnutí je nabídkou možností a řešení komunální problematiky na úrovni města Jirkova.

V rámci správy města se chceme zaměřit na tyto oblasti:

 • správa města
 • ekonomika města
 • sociální a zdravotní oblast
 • oblast školství a vzdělávání
 • kulturní a sportovní vyžití občanů
 • životní prostředí
 • bezpečnost občanů

Správa města 

maximální otevřenost a odpovědnost

Správu města chceme v prvé řadě odvíjet od kvalitní komunikace s občany. Za základní předpoklad takového fungování - kromě technického zázemí - považujeme kompetentního a vnímavého úředníka, který dobře a svědomitě vykonává svěřenou agendu. Neodmyslitelnou součástí je pak zastupitel zvolený vašimi hlasy, který hraje důležitou roli z hlediska kontaktu s občany v místě jejich bydliště, získávání podnětů a informací nezbytných pro řešení problémů města. A samozřejmě zprostředkovává výstupy k občanovi o tom, jaký je stav a další vývoj jeho podnětů směrem ke správě města.

Co nabízíme:

 • pravidelné, přímé, internetové přenosy z veřejných zasedání zastupitelstva města,
 • zapojení občanů do tvorby rozpočtu města (participace),
 • kvalitní a přehledný městský webový portál,
 • další zkvalitnění informačního systému (zpětná vazba od občanů),
 • den otevřených dveří starosty na městském úřadu.

Náš přístup k vám občanů vychází z toho, že jedině otevřená a přehledná veřejná správa za účasti občanů zaručuje fungování správy města.

Ekonomika města

rozumné, čitelné a účelné nakládání s financemi a majetkem města

Efektivní správu financí bychom rádi zahájili auditem o hospodaření města. Považujeme za dobré znát stav a vývoj financí. Jedině tak lze učinit další záměry např. v oblasti investování a rozvoje města. S výsledky auditu seznámíme občany Jirkova.

Co nabízíme:

 • efektivní nakládání s majetkem města, a to především s ohledem na potřeby a zájmy občanů (rodiny s dětmi, handicapovaní a senioři),
 • snížení daně z nemovitosti,
 • v rámci investičních záměrů se necháme inspirovat pozitivními zkušenostmi při využití evropských financí,
 • pravidelné skládání účtů občanům o správě financí a majetku.

Sociální a zdravotní oblast

kvalitní služby - spokojení občané

Oblast sociální a zdravotní nesmí opomenout žádnou cílovou skupinu občanů. To předpokládá pravidelné sledování stavu služeb v sociální a zdravotní oblasti na úrovni města. K tomu chceme využívat pravidelnou výměnu informací se zástupci zdravotních a sociálních služeb města. Jsme i pro výměnu zkušeností se subjekty fungujícími jako soukromé a neziskové organizace.

Co nabízíme:

 • systematický přístup při umisťování dětí do mateřských škol,
 • dotování stravování v základních školách s ohledem na sociální potřebnost žáků,
 • podporu dostupnému bydlení, zejména s ohledem na sociální standard bydlení,
 • využití zahraničních zkušeností z konceptu tzv. inovativního bydlení (vyjít vstříc sociálně slabším skupinám občanům),
 • rozšíření prostoru pro aktivity seniorů (senior-taxi, denní stacionář), tělesně postižených (bezplatné využívání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně využití přírodních prvků k podpoře práce s klienty) v souladu s možnostmi města,
 • organizaci dnů pravidelné "Ošetřovatelské prevence" (např. bezplatný screening krevního tlaku, pulzu, hodnocení BMI, nechat si zjistit krevní skupinu nebo hodnoty glykémie atd.) spojené i s výukovými záměry o první pomoci, o dostupnosti kompenzačních pomůcek apod.,
 • propagaci významu sociálních služeb (např. organizace festivalu sociálních služeb pod názvem "Občanské soužití bez bariér").

Oblast školství a vzdělávání

úroveň vzdělávání závisí na kvalitním zázemí

Kvalitní vzdělávání může město ovlivnit poskytováním kvalitního zázemí, v němž se děti a mládež připravují na své budoucí profesní uplatnění.

Co nabízíme:

 • podporu bezplatné MHD pro žaky a studenty,
 • posouzení možností rozšíření kapacity stávajících mateřských a základních škol,
 • zhodnocení výchovných a vzdělávacích potřeb jednotlivých škol,
 • prostor pro širší pracovně výchovné aktivity dětí a mládeže a s tím související zázemí,
 • další rozvoj základních uměleckých aktivit dětí a mládeže s ohledem na větší prezentaci výsledků jejich snažení (přehlídky, výstavy, veřejná soutěžní vystoupení apod.).

Kulturní a sportovní vyžití občanů

v zdravém těle, zdravý duch

Chceme město, kde to žije a kde také rádi žijí jeho občané.

Co nabízíme:

 • rozvoj míst ve městě prezentujících začínající mladé umělce,
 • obnovu pravidelných městských trhů,
 • zviditelnění regionální kvality např. v podobě "Festivalů pouličního jídla",
 • větší prostor pro představení profesionálních i amatérských divadel, spolků i jednotlivců,
 • koncepčně nastavit celoroční sportovní aktivity občanů města,
 • podporu zájmových, sportovních aktivit, včetně místních sportovních oddílů,
 • pozornost si dále zaslouží např. jirkovský cyklomaratón, cykloturistika apod.,
 • využít zkušenosti z jiných měst, např. tzv. sdílení kol (půjčovny kol po celém městě),
 • rozmístění laviček s dobíjením mobilů a s veřejně dostupnou, autorizovanou wi-fi.

Životní prostředí

místo, kde žijeme a také se o něj staráme

Takovým místem je naše město Jirkov, kde nejen žijeme, ale měli bychom pečovat o jeho vzhled a přírodní prostředí. Životní prostředí chápeme jako komplex související také s fungující infrastrukturou. Vzhledem ke změnám klimatu je třeba začít uvědoměle pracovat na projektech reagujících na změny prostředí a život člověka v něm. K tomu chceme účinně spolupracovat s odborníky na životní prostředí.

Co nabízíme:

 • vytvoření koncepce soustavného rozšiřování městské zeleně,
 • podpoření občanských aktivit - zahrádkářské kolonie, komunitní zahradničení atd.,
 • upravení městské vyhlášky o psech o povinnost úklidu psích exkrementů jejich vlastníky, a nastavit formu osvěty vlastníků psů v duchu "pes je vizitkou svého pána",
 • zlepšení obslužnosti MHD,
 • zkvalitnění místních komunikací a snížení hlukové zátěže,
 • znovuotevření komunikace z ulice U Dubu do ulice Křižíková /Osada/,
 • vyhodnocení energetické náročnosti budov v majetku města s ohledem na celkové energetické úspory,
 • vyhodnocení stavu parkování ve městě,
 • podpoření koncepce nízkoenergetického městského osvětlení a snížení světelného smogu.

Bezpečnost občanů

bezpečí našich domovů se odvíjí od bezpečnosti jednotlivce

Bezpečí občanů Jirkova záleží na každém z nás. V rukou města jsou nástroje, kterými se bezpečnost realizuje.

Co nabízíme:

 • analýzu stavu městské policie s cílem zajistit její větší efektivitu,
 • služby městské policie přátelsky a spolehlivě pro občany města ("Každý zná svého strážníka"),
 • fungující protidrogovou prevenci,
 • účinné rozmístění kamerového systému,
 • přátelská a bezpečná dětská hřiště,
 • podporu působení dobrovolného hasičského sboru (kvalitní zázemí),
 • efektivní spolupráce s Policií ČR (pravidelné informační a konzultační setkání se zástupci policie na území Jirkova).

OMMO - hlas pro občana!

Připomínáme si 100. výročí vzniku Československa (1918-2018)